آخرین شماره


شماره 11 سال 3
زمستان 1399
دانلود فایل

1 - وضعیت‌شناسی نیازسنجی‌های پژوهشی در حوزه دین ( DOI : 0)
( محمد جواد حسنی )
2 - راهکار وحدت امّت همراه با ویژگی هدایت، در نگاه قرآن و سنّت ( DOI : 0)
( حسین احسانی فر )
3 - صفات الهی هم‌نشین با حاجت‌ها و استعاذه‌های معصومان علیهم السلام (با تکیه بر کتاب عدّةالدّاعی) ( DOI : 0)
( سید محمدکاظم میرحسنی )
4 - گزارشی از سازماندهی روایات ذیل آیه بسمله در کتاب «التّفسیر الاثری الجامع» ( DOI : 0)
( نیره اسحاقی - سیده سعیده غروی )
5 - گزارشی از کتاب «مفاتیح الشّفاء» ( DOI : 0)
( عباس محمودی )
6 - راه‌هایی برای کشف معنای علائم اختصاری در نسخه های خطّی ( DOI : 0)
( رسول عطایی )
7 - بررسی تحلیلی میراث حدیثی ابن ابی‌جمهور اَحسائی ( DOI : 0)
( سید حسن موسوی بروجردی - علي بدري )
8 - گزارشی از پایان‌نامه موانع پیشرفت انسان از منظر صحیفه سجّادیه و تطبیق آن با آیات قرآن کریم ( DOI : 0)
( علی انجم شعاع )
9 - نقش شرط و جزاء در خوانش جمله‌های درهم‌تنیده با تطبیق بر حدیث «لَو اَنَّ العِبادَ اِذا جَهِلوا وَقَفوا وَ لَم یَجحَدوا لَم یَکفُروا» ( DOI : 0)
( حسین محققیان - علی نقی پارسانیا )