• شناسنامه

  فصلنامه علمی _ اختصاصی                               

   

  دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث

   

   

   

  «دانش ­ها و آموزه ­های قرآن و حدیث» با استناد به پروانه انتشار شماره 82498 به تاریخ 25/4/1397 از وزارت فرهنگ 

   و ارشاد اسلامی در زمینه معارف دینی (قرآن و حدیث) به زبان فارسی و عربی در گستره سراسری منتشر می ­شود.

   

  هیات تحریریه

  صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

   محمد مهدی احسانی فر

   

  سردبیر و مدیر اجرایی:

   محمد جواد حسنی

   

   

  صفحه­ آرایی و طرّاحی جلد:

  علی انجم ­شعاع

   

   

  هیات تحریریه 

  علی انجم شعاع

  دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه 

   

  عباس محمودی

   دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه 

   

  ابراهیم عبدی

  دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه 

  رضا عطایی

  دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه

   

  محمد واحدی نژاد