• اصول اخلاقی

    این نشریه اصول اخلاقی خود را بر اساس«منشور و موازین اخلاق پژوهش» دفتر برنامه ریزی و سیاست گزاری پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات مبتنی می داند.  

    فایل منشور و موازین اخلاق پژوهش

    https://rppc.msrt.ir/fa/regulation/736/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-1391