• روندنمای ارزيابی

  دریافت، ارزیابی و پذیرش نگاشته در مجله دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث بر اساس روند زیر انجام می‌شود:

  1. ارسال مقاله
  2. بررسی اولیه سردبیر
  3. پرداخت هزینه
  4. تعیین و ارسال برای ارزیاب
  5. ارزیابی و ارسال نتیجه برای سردبیر
  6. بررسی سردبیر:

  6/1. بازگشت به ارزیاب (تکرار مراحل)

  6/2. تأیید ارزیابی و ارسال برای نویسنده

  1. اعمال اصلاحات توسط نویسنده و ارسال برای سردبیر
  2. ارسال مجدد برای ارزیاب و بررسی اعمال اصلاحات

  8/1. نیاز به اصلاح مجدد: ارسال برای نویسنده (تکرار مراحل)

  8/2. تأیید اصلاحات: ارسال برای سردبیر

  1. ارسال برای ویراستار علمی
  2. ویراستاری علمی

  10/1. ارتقا:

  10/1/1. ارسال به سردبیر

  10/1/1/1. بازگشت به ویراستار علمی (تکرار مراحل)

  10/1/1/2. تأیید و ارسال برای ویراستار ادبی

  10/2. پیشنهاد تکمیل با نظر سردبیر:

  10/2/1. رد پیشنهاد تکمیل و ارسال برای ویراستار علمی جهت ارتقا

  10/2/2. تأیید پیشنهاد تکمیل: ارسال برای ویراستار علمی جهت تعامل با نویسنده:

  10/2/2/1. نپذیرفتن نویسنده و ارسال برای سردبیر:

  10/2/2/1/1. ارسال برای ویراستار علمی جهت ارتقا

  10/2/2/2. پذیرفتن نویسنده:

  10/2/2/2/1.تکمیل توسط نویسنده و ارسال برای سردبیر:

  10/2/2/2/1/1. بازگشت به ویراستار علمی (تکرار مراحل)

  10/2/2/2/2. تکمیل توسط ویراستار علمی و ارسال برای سردبیر

   

  1. تأیید سردبیر و ارسال برای ویراستار ادبی
  2. ویراستاری ادبی:

  12/1. ارتقا

  12/1/1. ارسال به سردبیر

  12/1/1/1. بازگشت به ویراستار ادبی (تکرار مراحل)

  12/1/1/2. تأیید و ارسال برای نویسنده

  12/2. پیشنهاد تکمیل با نظر سردبیر:

  12/2/1. رد پیشنهاد تکمیل و ارسال برای ویراستار ادبی جهت ارتقا

  12/2/2. تأیید پیشنهاد تکمیل: ارسال برای ویراستار ادبی جهت تعامل با نویسنده:

  12/2/2/1. نپذیرفتن نویسنده و ارسال برای سردبیر:

  12/2/2/1/1.  ارسال برای ویراستار ادبی جهت ارتقا

  12/2/2/2. پذیرفتن نویسنده:

  12/2/2/2/1. تکمیل توسط نویسنده و ارسال برای سردبیر:

  12/2/2/2/1/1. بازگشت به ویراستار ادبی (تکرار مراحل)

  12/2/2/2/2. تکمیل توسط ویراستار ادبی و ارسال برای سردبیر

  1. بررسی سردبیر:

  13/1. بازگشت به ویراستار ادبی

  13/2. تأیید و ارسال برای نویسنده جهت تأیید

  1. دریافت از نویسنده
  2. ارسال به مدیر مسوول:

  15/1. عدم تأیید (تکرار مراحل)

  15/2. تأیید و ارسال برای مدیر اجرایی

  1. ارسال پیام برای نویسنده مبنی بر پرداخت هزینه نسخه‌های مکتوب و خدمات پستی
  2. آماده‌سازی برای چاپ
  3. چاپ
  4. نشر و توزیع مکتوب و دیجیتال
  5. ارسال نسخه‌های الزامی برای سازمان‌های مربوط