جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981001204212 برخی از وجوه معنایی واژۀ «کفر» در ترجمه‌های آقایان بهبودی، صادقی تهرانی، مجتبوی و مکارم شیرازی
جمال فرزندوحی
گیسیا صفری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)