اصول اخلاقی


این نشریه اصول اخلاقی خود را بر اساس«منشور و موازین اخلاق پژوهش» دفتر برنامه ریزی و سیاست گزاری پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات مبتنی می داند.  

فایل منشور و موازین اخلاق پژوهش