• فهرست مقالات سید محمدکاظم میرحسنی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - فهرست خواستنی‌ها و پناه‌بردنی های اهل بیت علیهم السلام در دعا با تکیه بر کتاب عدّة الدّاعی
    سید محمدکاظم میرحسنی
    یکی از پرحجم‌ترین محورهای موجود در دعاهای مأثور، «درخواستِ حاجت» و «پناه‌بردن» است. آن‌چه مورد درخواست معصومان قرار گرفته، ذیل علم، عصمت و امامت ایشان قرار داشته و از این رو، نشان‌دهنده راه کمال است. در برابر، چیزی که ایشان از آن به خداوند پناه برده‌اند، مانع وصول به کم چکیده کامل
    یکی از پرحجم‌ترین محورهای موجود در دعاهای مأثور، «درخواستِ حاجت» و «پناه‌بردن» است. آن‌چه مورد درخواست معصومان قرار گرفته، ذیل علم، عصمت و امامت ایشان قرار داشته و از این رو، نشان‌دهنده راه کمال است. در برابر، چیزی که ایشان از آن به خداوند پناه برده‌اند، مانع وصول به کمال بوده و پناهگاه هایی که بدان ها پناه برده شده، قابلیت اعتماد و اتّکا برای مصونیت از خطرات را دارد. شناخت این موضوعات، راه درست و نادرست را به ره‌جویان می‌نمایاند. ساختار فهرست گونه این نوشته دریافت معارف یادشده از دعاها را سرعت و آسانی می‌بخشد. تاکنون دیده نشده که با این نگاه و روش، دعاهای معصومان تحلیل و ارائه شود. مقاله کنونی در بخش نخست «خواستنی ها» و در بخش دوم «پناه بردنی‌ها» را بر اساس دعاهای کتاب عدّة الدّاعی ابن فهد حلّی فهرست کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - صفات الهی هم‌نشین با حاجت‌ها و استعاذه‌های معصومان علیهم السلام (با تکیه بر کتاب عدّةالدّاعی)
    سید محمدکاظم میرحسنی
    معصومان علیهم السلام در بسیاری از دعاهایشان، اسامی و صفاتی از خداوند را همراه با درخواستشان آورده‌اند. این روش چنان پراستفاده و جزو سیره همه اهل بیت علیهم السلام بوده که می‌توان آن را یکی آداب مورد تأکید در دعا دانست. به نظر می‌رسد که میان درخواست‌ها و صفاتی که در کنار چکیده کامل
    معصومان علیهم السلام در بسیاری از دعاهایشان، اسامی و صفاتی از خداوند را همراه با درخواستشان آورده‌اند. این روش چنان پراستفاده و جزو سیره همه اهل بیت علیهم السلام بوده که می‌توان آن را یکی آداب مورد تأکید در دعا دانست. به نظر می‌رسد که میان درخواست‌ها و صفاتی که در کنار آن می‌آید، رابطه‌ای وجود دارد. برای پیداکردن این روابط گام نخست را می‌توان با «گزاره‌یابی» برداشت؛ به این معنی که فهرستی از صفات و اسامی الهی همنشین با درخواست‌ها، تهیّه شود. پژوهش پیشِ رو درصدد گردآوری این صفات و حاجات از کتاب «عدّة الدّاعی» است. این کار از جنبه موضوع و ساختار نو بوده و راه را برای تطبیق حاجت‌ها با صفات الهی همنشین آن باز می‌کند. مقاله کنونی در دو بخش اسامی و صفات الهی همنشین با حاجت‌ها و استعاذه‌ها را در قالب جدول ارائه می‌کند. پرونده مقاله