• فهرست مقالات سید مجید  حاجی زاده

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - گونه‌شناسی آسیب‌های یافت‌شده در مقابله با محوریت کتاب‌های الاصول الستّة عشر، مصباح الشریعة، جمال الاسبوع و فلاح السائل
    سید مجید  حاجی زاده حسین خلجی مجید فاطمی راشد حامد متوادی
    گونه‌شناسی آسیب های مقابله، روشی برای دسته‌بندی اشکالات متنی نُسَخ چاپی است. نسخه‌برداری‌های متعدّد و امکانات محدود گذشته در کنار اشتباهات تایپیست و اموری دیگر، موجب بروز نقایصی در متون نُسَخ چاپی شده است. این اشکالات، سردرگمی در خوانش و در نتیجه، فهم ناقص یا نادرست گزا چکیده کامل
    گونه‌شناسی آسیب های مقابله، روشی برای دسته‌بندی اشکالات متنی نُسَخ چاپی است. نسخه‌برداری‌های متعدّد و امکانات محدود گذشته در کنار اشتباهات تایپیست و اموری دیگر، موجب بروز نقایصی در متون نُسَخ چاپی شده است. این اشکالات، سردرگمی در خوانش و در نتیجه، فهم ناقص یا نادرست گزاره¬های حدیثی را در پی دارد. تفاوت‌های متنی میان نسخه‌ها به‌کمک «مقابله» قابل شناسایی است. این تفاوت¬ها را با هدف شناخت بهتر، در انواع مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. گاهی یک کتاب، توسّط ناشران مختلفی به چاپ می‌رسد. معمولا میان چاپ‌های مختلف، «مقابله»ای انجام نمی‌شود تا چاپ برتر شناسایی گردد و ناشر ضعیف‌تر به فکر اصلاح کار خود در چاپ‌ها و کتاب‌های بعدی برآید. معرّفی گونه‌های مختلف از اختلافات متنی در نسخه‌های چاپی، افزون بر شناسایی چاپ‌های برتر، به توسعه این نوع از پژوهش‌های متنی کمک کرده و مسیر را برای نظارت پژوهشگران بر فعّالیت ناشران کتب حدیثی هموار می‌سازد. در این نگاشته، سعی شده گونه هایی از اختلافات متنی که از مقابله چهار عنوان کتاب حدیثی به‌دست آمده، معرّفی شود. پرونده مقاله