لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 رضا عطایی rezaataee49@gmail.com قم-سردبیر مجله علوم و معارف قرآن و حدیث دانشیار دکترا
2 محمد مهدی احسانی فر ehsanyfar@gmail.com قم استاد 4
3 عباس محمودی ABBASMAHMOODI1358@YAHOO.COM دانشیار 3
4 مهدی مرادی m.mahdi@chmail.ir استاد دکترا