رضا عطایی دانشیار
rezaataee49@gmail.com دکترا
قم-سردبیر مجله علوم و معارف قرآن و حدیث قم-سردبیر مجله علوم و معارف قرآن و حدیث