• صفحه اصلی
  • بررسی حضور اهل حل‌وعقد در انتخاب خلیفۀ اوّل با شناخت فهرستی حاضران در سقیفۀ بنی‌ساعده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050438664 بازدید : 1893 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی