مقاله


کد مقاله : 13980219179211

عنوان مقاله : رسالت جهانی حوزه های علمیه با نگاهی به آیات قرآن کریم

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 513

فایل های مقاله : 710 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد واحدی نژاد vahedi1404@chmail.ir - -

چکیده مقاله

قرآن به¬عنوان کتابی آسمانی و هدایت¬گر جوامع مختلف بشری، گزاره¬هایی را دربارۀ رسالت جهانی حوزه¬های علمیه در تبیین و تبلیغ دین، ارائه کرده است. بر پایۀ قرآن کریم که یکی از مهم¬ترین منابع معرفت¬شناسی است، می¬توان اصول تبلیغ جهانی اسلام را شناخت. اکنون پرسش این است که قرآن، چه تصویری را برای ارائۀ اسلام به مردم جهان ترسیم کرده و گسترۀ مخاطبان آن چه کسانی هستند؟ این پژوهش درصدد گردآوری و ارائۀ آیات مرتبط با تبلیغ دینی بین المللی و لوازم آن به پژوهشگران است. بهرۀ این تحقیق، آسانی دست¬یابی پژوهشگران به آیات مرتبط با تبلیغ جهانی اسلام بوده و پاسخ¬گویی به پرسش¬هایی دربارۀ گسترۀ تبلیغ اسلام از دیگر فواید آن خواهد بود. این نگاشته که برای نخستین بار فهرستی از آیات را در موضوع پیش¬گفته استخراج کرده، با چینشی فهرستی در دو بخش ارائه می¬شود؛ بخش نخست با عنوان آیات ناظر به رسالت جهانی حوزه¬های علمیه در امر تبلیغ» و بخش دوم با عنوان آیات ناظر به بایسته¬های تبلیغ بین المللی.