مقاله


کد مقاله : 13980219179208

عنوان مقاله : همسانی مفهوم پایۀ «حجّت» در لغت با قرآن و دانش¬های اسلامی

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 554

فایل های مقاله : 646 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد حسن حکیم m.hasan.hakim@gmail.com - -

چکیده مقاله

مصطلح «حجّت» از پرکاربردترین واژگان دانشی در حوزۀ اندیشۀ اسلامی است. تحلیل مفهوم لغوی این واژه و تبیین گوهر معنایی آن، می¬تواند دقّت در کاربرد را بالا برده و فهم کارکردهای قرآنی و دانشی را آسان کند. این نگاشته با در نظر گرفتن مجموع گزارش¬های لغویان و کارکردهای قرآنی و دانشی تهیّه شده و تکمیل روشی کارهای پیشین را ضروری می¬داند. این رفتار، منجر به نتیجه¬ای متفاوت با برخی از پژوهش¬های پشین شده و با برخی دیگر، تنها تفاوت روشی دارد. نگاشتۀ کنونی، ابتدا مفهوم لغوی «حجّت» را بازشناسی کرده و سپس اشتراک و تفاوت کارکرد اصطلاحی آن با مفهوم لغوی را در برخی از دانش¬های اسلامی، پی¬جویی می¬کند.