مقاله


کد مقاله : 13981001204212

عنوان مقاله : برخی از وجوه معنایی واژۀ «کفر» در ترجمه‌های آقایان بهبودی، صادقی تهرانی، مجتبوی و مکارم شیرازی

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 412

فایل های مقاله : 468 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 گیسیا صفری safarig@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
2 جمال فرزندوحی farzandwahy@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بررسی وجوه و نظائر در قرآن کریم، اهمّیت ویژه¬ای دارد. چراکه فهم کامل و شامل یک متن وحیانی از کتابی آسمانی، روشنی‌بخش راه بشر خواهد بود. یکی از ابعاد این فهم، در ترجمه‌ها خود را نشان می‌دهد. مترجم در انتقال معانی والای این متن آسمانی، افزون بر امانت‌داری باید بر دانش‌های گوناگون قرآنی فائق باشد تا بتواند ترجمه¬ای کم‌نقص ارائه دهد. این پژوهش به‌دنبال بررسی آن است که آیا واژه¬های قرآن به همان معنایی که در برخورد اوّل از آنها به ذهن می¬آید به کار رفته¬اند؟ مترجمان در انتقال معانی آیات قرآن تا چه‌اندازه بحث وجوه و نظائر الفاظ را در نظر داشته¬اند؟ این پژوهش به بررسی چندمعنایی واژۀ «کفر» می¬پردازد تا پرسش‌های یادشده را با تطبیق بر این واژه، پاسخ گوید. در نگاشتۀ حاضر پس از ارائۀ تعریفی از وجوه و نظائر، واژۀ کفر در ترجمه¬های آقایان بهبودی، صادقی تهرانی، مجتبوی و مکارم¬ شیرازی بررسی می‌شود.