مقاله


کد مقاله : 13971202177740

عنوان مقاله : شعور موجودات در قرآن و روایات2

نشریه شماره : 2 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 623

فایل های مقاله : 3/31 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی عظیمی Ali.azimy14@gmail.com - -

چکیده مقاله

شعورمندی انسان مورد اتفاق همه اندیشمندان است. شعور موجودات دیگر شامل حیوانات، نباتات و جمادات، مسأله¬ای اختلافی است. غالب فیلسوفان بر جانمندی و شعور موجودات مادون انسان تأکید دارند، اما اکثر متکلّمان وجود نوعی آگاهی و شعور به¬ویژه در نباتات و جمادات را رد می¬کنند. علمای طبیعت نیز با مطالعه رفتار موجودات، به وجود مرتبه¬ای از آگاهی در آنها معتقدند. بررسی دیدگاه¬ اندیشمندان و کاوش در حقیقت و مراتب شعور موجودات مادون انسان و تطبیق آن با قرآن و روایات به عنوان مهم¬ترین منابع آشنای با مخلوقات، بر عهدۀ این پژوهش است.